HO88
Maniglione di sicurezza
A 1.5180 B 1.8700
L. 45 - H. 24 - P. 11